Välkommen till Roche Foundation Medicine

Denna webbplats är inte avsedd att ge vägledning inom medicinsk rådgivning eller behandling. Sidan är producerad av Roche, som partner till Foundation Medicine och har som uppgift att informera om tjänsterna som Foundation Medicine tillhandahåller. Välj ett alternativ:

Du kommer nu att lämna denna webbplats

 

 

 


ct-DNA-analys för patienter med solida tumörer.1,2   

Vid sjukdomsprogression 2 När vävnadsbiopsi inte är möjlig eller otillräcklig för analys 2 Stödjer den behandlande läkarens kliniska beslutsfattande 4 Inkluderar resultat från tidigare testning med Foundation Medicine 4 Rapporterar status för MSI 1 Upptäcker de fyra huvudklasserna av molekylära förändringar* i 70 gener 1 Två rör med 8,5 ml perifert helblod 3 Tydligt, omfattande beslutsstöd Mäter 70 gener och rapporterar MSI Ett enda blodprov Kompletterar F ound a tionOne®C D x
Klinisk användning

Resultat med ett enda blodprov

FoundationOne Liquid är, med ett enda blodprov, fördelaktigt att använda vid flera kliniska situationer – när vävnadsbiopsi inte är genomförbar, mängden vävnad är otillräckligt för analys och/eller vid misstänkt sjukdomsprogression. Om vävnad finns tillgänglig bör FoundationOneCDx användas.
Misstänkt sjukdomsprogression Behandling Om vävnad är otillräcklig för analys med FoundationOne CDx Vävnadsbiopsi inte möjlig Vävnadsbiopsi möjlig Patient med solid tumör Ett enda blodprov
Gener och biomarkörer

Analyserar 70 gener och rapporterar MSI-status

FoundationOne Liquid använder bred molekylär profilering och upptäcker med ett enda blodprov de fyra huvudklasserna av molekylära förändringar i 70 utvalda gener samt rapporterar hög MSI-status1. Analysen håller en hög noggrannhet och känslighet vilket gör rapporterade förändringar pålitliga.1
MSI Basparutbyten Insertioner och deletioner Kopior Mikrosatellitinstabilitet Translokationer / fusioner De fyra huvudklasserna av molekylära förändringar i 70 gener

ctDNA

Undersöker cirkulerande tumör-DNA (ctDNA)

Cancerpatienters blod innehåller cirkulerande cellfritt DNA (cfDNA) som frigörs från frisk vävnad och även från tumörvävnad (ctDNA). Detta DNA är mycket fragmenterat, i mycket små mängder och varierar mellan tumörtyp och patient. FoundationOne Liquid använder förbättrad ctDNA-extraktion för att exakt identifiera unika ctDNA-fragment från ett enda blodprov.
TumörvävnadApoptosNekrosSekretion Frisk vävnad(Huvudkälla för cellfritt DNA) Frigör cellfritt DNA Apoptos Frigör ctDNA
Omfattande beslutsstöd

Ger stöd för kliniskt beslutsfattande

Ett tydligt och omfattande beslutsstöd ger information om patientens molekylära profilering i relation till riktade läkemedelsbehandlingar, immunterapier och relevanta kliniska prövningar. Beslutsstödet inkluderar resultat från eventuella tidigare Foundation Medicine-analyser för att ge en samlad bild av tumörens utveckling.4
Biomarkörfynd Identifierar MSI Mutant allele frekvensprocent (MAF%) För basparutbyten, insertioner och deletioner Behandlingar och studier Kliniskt relevanta riktade behandlingar och kliniska studier för varje identif - erad förändring för att ge vägledning kring behandlingsstrategier Molekylära fynd Kliniskt relevanta förändringar i 70 testade cancerdrivande gener Genförändringar utan rapporteringsbarabehandlingsalternativ För att kunna utesluta osäkerhet och fastställa den mest lämpliga handlingsplanen Tumörutveckling Möjligheten att inkludera resultat från tidigare Foundation Medicine- - analyser varierar med regioner. Vi arbetar för att kunna erbjuda denna möjlighet på fler platser. Kontakta gärna din lokala representant för mer information. Lung A denoca r cinoma T U M OR TY P E Sample, Jane P A T I E N T R E P O R T D A T E 0 1 Jan 2 0 18 X X X X X X X X CR F # F o u n d a t i o n A CT® is a n e xt g e n e r a t i o n s e q u e n ci n g ( N GS) a s s a y t h a t i d e n t i es c lin i cal l y r e l e v a n t g e n o m i c al t e r a t i o n s in ci r c u l a t i n g t u m o r D N A. ABOUT THE TE S T P A TIENT SEX Not Gi v en MEDICAL R E C ORD # Not Gi v en D A TE OF BI R TH Not Gi v en DISEASE Lung A denoca r cinoma NAME Not Gi v en PH Y SICIAN ORDERING PHYSICIAN Not Given PATHOLOGIST Not Given MEDICAL FACILITY ID Not Given MEDICAL FACILITY Not Given ADDITIONAL RECIPIENT Not Given SP E CIMEN DATE OF COLLECTION Not Given SPECIMEN RECEIVED Not Given SPECIMEN ID Not Given SPECIMEN TYPE Blood 0 . 20% e x on 19 deletion (L 7 4 7_A 7 50> P ) E GFR Afatinib Erlotinib Gefitinib Osimertinib Cetuximab Lapatinib Panitumumab see p . 8 10 Trials EGFR exon 19 deletion (L747_A750>P) TP53 C242G F o r a c o m p l e t e li s t o f t h e g e n e s a s s a y e d , p l e a s e r e f e r t o t h e A p p e n di x . G e n o m i c F i n di n g s B i o ma r k e r F i n di n g s No reportable biomarker findings were detected. C linical T rials 10 T he r apies with Lack of R esponse 0 T he r apies with C linical Benefit 7 F o r m o r e i n f o rmat i o n r e g a r d i ng b i o l o g i c al a n d c l i n i c al signi c a n c e , i n c l u d i ng p r o g n o s t i c , di a g n o s t i c , g e rml i n e , a n d p o t e ntial c h e m o s e nsiti v i i m p l i c at i o n s , s e e t h e G e n o m i c F i n d i ngs s e ct i o n. G E N E A L TE R A TIO N S W ITH N O R E P O R T A BLE THE R A P EUTIC OR CL I N I C A L T R I A L S O P TIO N S p . 3 C 2 4 2 G T P 5 3 Genomic al t e r a tions de t e c t ed m a y be a s s oci a t ed with a c tivi t y o f c e r tain F D A - ap p r o v ed drugs; h o w e v e r , the a g e n t s l i s t ed in this r ep o r t m a y h a v e v aried clinical e vide n c e in the p a tien t s tumor t ype. Neither the the r apeutic a g en t s nor the trials identified a r e r an k ed in o r der o f p o t ential or p r edi c t ed e ffica c y f or this p a tient, nor a r e th e y r an k ed in o r der o f l e v el o f e viden c e f or this p a tient s tumor t ype. In the app r opri a t e clinical c on t e x t, g ermline t e s ting o f A P C , B R C A1, B R C A2, CDH1, NF1, P ALB2, RB1, R E T , S TK11 , and T P 5 3 is r e c ommended . N / A= N o t Applicable; Mutant Allele F r equen c y is n o t applicable f or c o p y number amplific a tions or r e ar r an g emen t s. N O TE Ele c t r onically Signed b y Julia A . Elvin, M. D ., Ph. D . • J e ff r e y S . R o s s, M. D ., Medical Di r e c t or • 30 N o v ember 2 0 17 F ound a tion Medicine, Inc. • 1-888 - 9 88 - 3 6 39 S ample P r e p a r a tion: 150 Se c ond S t., 1 s t F loo r , Cambrid g e, MA 0 2 1 4 1 • CLIA: 2 2D2 0 2 7 5 31 S ample Anal y sis: 150 Se c ond S t., 1 s t F loo r , Cambrid g e, MA 0 2 1 4 1 • CLIA: 2 2D2 0 2 7 5 31 o f P A GE A CTI O N A BI L I T Y BIO M A R KER F I N D I N G S There are no Biomarker Findings for this sample THERAPIES WITH CLINICAL BENEFIT (IN OTHER TUMOR TYPE) THERAPIES WITH CLINICAL BENEFIT (IN PATIENT’S TUMOR TYPE) G E N OMIC F I N D I N G S MAF % F oundationOneLiquid ® is a n e xt g ene r ation sequencing (NGS) a s s a y that identifies clinically r el e v ant g enomic al t e r ations in ci r culating tumor DNA. Lung A denoca r cinoma T U M OR TY P E Sample, Jane P A T I E N T R E P O R T D A T E 0 1 Jan 2 0 18 X X X X X X X X CR F # F o u n d a t i o n A CT® is a n e xt g e n e r a t i o n s e q u e n ci n g ( N GS) a s s a y t h a t i d e n t i es c lin i cal l y r e l e v a n t g e n o m i c al t e r a t i o n s in ci r c u l a t i n g t u m o r D N A. ABOUT THE TE S T P A TIENT SEX Not Gi v en MEDICAL R E C ORD # Not Gi v en D A TE OF BI R TH Not Gi v en DISEASE Lung A denoca r cinoma NAME Not Gi v en PH Y SICIAN ORDERING PHYSICIAN Not Given PATHOLOGIST Not Given MEDICAL FACILITY ID Not Given MEDICAL FACILITY Not Given ADDITIONAL RECIPIENT Not Given SP E CIMEN DATE OF COLLECTION Not Given SPECIMEN RECEIVED Not Given SPECIMEN ID Not Given SPECIMEN TYPE Blood 0 . 20% e x on 19 deletion (L 7 4 7_A 7 50> P ) E GFR Afatinib Erlotinib Gefitinib Osimertinib Cetuximab Lapatinib Panitumumab see p . 8 10 Trials EGFR exon 19 deletion (L747_A750>P) TP53 C242G F o r a c o m p l e t e li s t o f t h e g e n e s a s s a y e d , p l e a s e r e f e r t o t h e A p p e n di x . G e n o m i c F i n di n g s B i o ma r k e r F i n di n g s No reportable biomarker findings were detected. C linical T rials 10 T he r apies with Lack of R esponse 0 T he r apies with C linical Benefit 7 F o r m o r e i n f o rmat i o n r e g a r d i ng b i o l o g i c al a n d c l i n i c al signi c a n c e , i n c l u d i ng p r o g n o s t i c , di a g n o s t i c , g e rml i n e , a n d p o t e ntial c h e m o s e nsiti v i i m p l i c at i o n s , s e e t h e G e n o m i