Välkommen till Roche Foundation Medicine

Denna webbplats är inte avsedd att ge vägledning inom medicinsk rådgivning eller behandling. Sidan är producerad av Roche, som partner till Foundation Medicine och har som uppgift att informera om tjänsterna som Foundation Medicine tillhandahåller. Välj ett alternativ:

Du kommer nu att lämna denna webbplats

Orange

 

 

 

Foundation Medicines validerade tjänst för vävnadsbaserad bred genomisk profilering av solida tumörer hjälper till att ge vägledning för individanpassade behandlingsbeslut.1-3

324 gener, TMB, MSI och LoH Identifierar de fyra huvudklasserna av molekylära förändringar* i 324 utvalda cancerdrivande gener samt rapporterar TMB, MSI och LoH 1,2 Validerad och CE-IVD-godkänd Baserad på vår analytiskt och kliniskt validerade, FDA-godkända breda sekvenseringsplattform† 3,4 Ett enda vävnads- och tidsbe- sparande test Svarar ut på många förändringar i ett enda test, och kan därmed spara vävnad och tid i jämförelse med sekventiella analyser 1,2,6 Utökar potentiellt behandlings- alternativen Utökar potentiellt patientens behandlingsalternativ ¥1,6–10 Ger insikter som kan hjälpa till att stödja behandlingsbeslut och potentiellt förbättra kliniska resultat ¥2,11–14 Ger stöd för kliniskt beslutsfattande Tydligt, omfattande beslutsstöd som ger information om tumörens molekylära profil såväl som riktade terapier, immunterapier (rangordnade alfabetiskt efter NCCNs guidelines) och relevanta kliniska studier 6 EU rapport Beslutsunderlaget innefattar terapier som är godkända inom EU §5 FDA
Gener och biomarkörer

Bred bedömning i ett enda test

Genom bred molekylär profilering analyserar FoundationOne CDx de fyra huvudklasserna av molekylära förändringar i 324 kända cancerdrivande gener. Samtidigt rapporteras TMB och MSI vilket kan ge information kring användande av immunterapier1,2,15-23 FoundationOne CDx visar också förlust av heterozygosity (LoH), vilket kan reflektera om en tumör har homologous recombination deficient (HRD+) som kan informera om användning av PARP-inhibitor.24,25
Förlust av heterozygosity Tumörmutationsbörda Basparutbyten Insertioner och deletioner Kopior Translokationer / fusioner Mikrosatellitinstabilitet MSI LoH TMB Analyserar 324 kända cancerrelaterade gener

Validering

FDA-godkänd bred sekvenseringsplattform

FoundationOne CDx är en analytiskt och kliniskt validerad, FDA-godkänd bred sekvenseringsplattform.3,4 Tack vare att den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket, FDA,  gått igenom och godkänt arbetsflödet, inklusive analytisk och klinisk validering samt bioinformatik, är informationen från FoundationOne CDx pålitlig.3,4

Arbetsflödet i sekvenseringsplattformen FoundationOne CDx har  godkänts av FDA

Analytisk validering Klinisk validering Bioinformatik
Vad är skillnaden mellan analytisk och klinisk validering?

Vad det betyder Analytisk validering Klinisk validering Förmåga att upptäcka och mäta närvaron av en intressant biomarkör; exakt, reproducerbart och pålitligt 26,27 Att kliniskt bevisa utfall mellan två eller flera grupper i en population, ex skillnad i respons 26,27 Exempel för FoundationOne CDx för genen EGFR inom NSCLC Analytiskt validerad för att identifiera förändringar över hela kodande regionen EGFR 1,3 (hela genen) Kliniskt validerad för att identifiera specifika förändringar och godkända terapier, exempelvis för att identifiera patienter som är indikerade för EGFR TKI 1,3
Omfattande beslutsstöd

Stödjer behandlingsbeslut§5

Ett tydligt och omfattande beslutsstöd ger information om tumörens molekylära profil i relation till riktade läkemedelsbehandlingar, immunterapier och relevanta kliniska studier.5 Godkända terapier är rankade alfabetiskt i CNNCs guidelines. Det  belyser också viktiga sjukdomsrelevanta gener utan identifierade förändringar och molekylära förändringar förknippade med potentiell terapiresistens, för att hjälpa till att utesluta ineffektiv behandling.5  Beslutsstödet  inkluderar terapier godkända inom EU§.