Sammanfattning

En översikt för hur FoundationOne CDx kan hjälpa läkare att vägledas i sina behandlingsbeslut och  förhoppningsvis förbättra det kliniska resultatet.
Behandlingsval

FoundationOneCDx kan hjälpa till att vägleda läkare i vilken terapi som är den optimala för deras patienter

FoundationOne och nu FoundationOne CDx, den andra generationens breda molekylära profilering från Foundation Medicine, har använts för att genetiskt profilera över 160 000 patienter. Med bred molekylär profilering menar Foundation Medicine att de identifierar basparsutbyten (Base pair substitution), insertioner och deletioner (insertion and/or deletion), amplifiering (copy number alteration) samt rearrangemang av generna (rearrangements). Många av dessa patienter har haft minst en kliniskt relevant genetisk förändring.1 Ett antal studier har visat att användningen av målriktade behandlingar, efter identifiering av genetiska förändringar, är kopplade till förbättrade kliniska resultat hos patienterna jämfört med icke-målriktade behandlingar.2-4

FoundationOne CDx nyttjar samma breda genomiska profilering och är högst överenstämmande med FoundationOne, den första generationens profileringspanel från Foundation Medicine som analyserat ca 160 000 tester. Men istället för 315 gener i den tidigare versionen, så analyserar man nu 324 gener. Rapporten innehåller också förslag på behandlingar som är godkända inom EU (EMA godkända).

FoundationOne CDx vid solida tumörer

Förbättrade resultat

Målriktade behandlingsstrategier för cancer har kopplats till förbättrade kliniska resultat

Målriktade behandlingar har påvisat förbättrade svarsfrekvenser (RR), progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS) när de har jämförts med icke-målriktade cancerbehandlingar.2,3
Målriktade behandlingar har kopplats till förbättrade kliniska resultat
Målriktade behandlingar har kopplats till förbättrade kliniska resultat
Målriktade behandlingar har kopplats till förbättrade kliniska resultat
swipe

FoundationOne CDx kan identifiera kliniskt relevanta genetiska förändringar hos patienter med okänd primärtumör.

För närvarande finns det väldigt få terapeutiska behandlingsalternativ som är godkända för behandling av cancer utan känd primärtumör (CUP). I allmänhet svarar patienter som får kemoterapi vid CUP dåligt på behandlingen.6 För att identifiera kliniskt relevanta genetiska förändringar så profilerades 200 CUP-patienter med föregångaren till FoundationOne CDx, Foundation One. 85 % av patienterna (169/200) hade minst 1 kliniskt relevant genetisk förändring som kunde påverka behandlingsbeslut. Dessutom fann denna studie 26 genetiska förändringar kopplade till målriktade terapier som godkänts för patienter med en känd typ av primärtumör.7
Referenser
  1. FoundationOne technical information
  2. Schwaederle M, Kurzrock R. Oncoscience 2015; 2:779–780.
  3. Schwaederle M et al. J Clin Oncol 2015; 33:3817–3825.
  4. Jardim DL et al. J Natl Cancer Inst 2015; 107:e253.
  5. Massard C et al. Cancer Discov 2017; 6:1–10.
  6. Rodriguez-Rodriguez L et al. Gynecol Oncol 2016; 141:2–9.
  7. Schwaederle M et al. Mol Cancer Ther 2015; 14:1488–1494.